Dossier en privacy


De gegevens van de cliënt (naam, adres, burgerservicenummer, leeftijd, gezondheid etc.) die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders en dat ik een beroepsgeheim heb.

Zonder toestemming van de cliënt mag ik geen gegevens doorgeven aan derden.
Als cliënt heb je recht op inzage in het dossier. Wanneer je het niet eens bent met bepaalde formuleringen kun je me verzoeken om deze te veranderen. Je kunt ook een kopie van (gedeelten uit) het dossier verkrijgen tegen de prijs van 10 eurocent per pagina.

In overeenstemming met de WGBO worden na afsluiting van een behandeling met hypnotherapie of counseling dossiergegevens 15 jaar bewaard tenzij de cliënt schriftelijk vraagt om vernietiging van de gegevens.

Dossiergegevens vanuit de energetische coaching vallen niet onder de wet WGBO. Deze worden 1 jaar lang na afsluiting van het coachingstraject bewaard tenzij de cliënt iets anders wenst.

Verdere informatie over de rechten en plichten van behandelaar en client vindt je bij de www.hulpgids.nl.


Namaste Webdesign